دنیا را برایتان شاد شاد

و شادی را برایتان د نیا دنیا ازومندم

هر روزتان نوروز

مثل ماهی زنده

مثل سبزه زیبا

مثل سمنو شیرین

مثل سنبل خشبو

مثل سیب خوش رنگ

و مثل سکه با ارزش باشید

**************************نوروزتان پیشاپیش مباااااارک**********************

 [ سه شنبه 20 اسفند 1392 ] [ 06:52 ب.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


آﻗـﺎﭘـﺴـﺮیﮐـﻪ ﻣـﻴـگـی" ﺩﺧـﺘﺮﺧــﻮﺏ " ﭘـﻴـﺪﺍ ﻧـﻤـﻴـﺸـﻪ:

دﺧـﺘـﺮﺧـﻮﺏ ﺗـﺎﺩﻳـﺮ ﻭﻗـﺖ ﺗـﻮ ﺧـﻴـﺎﺑـﻮﻧـﺎ و پـارتـی هـا بـاهات ﻧـﻤـﻴـﭙِـﻠـِﮑـﻪ...


ﮐـﻔـش 15 ﺳـﺎﻧـﺘـی ﻭ ﻣـﺎﻧـﺘـﻮی ﺟـﻠـﻒ و چَـسـبـون جـلـوت ﻧـﻤـﻴـﭙـﻮﺷـﻪ...

ﺍﻭﻧـﻘـﺪﺭ ﺁﺭﺍﻳـﺶ ﻧـﻤـﻴـﮑـﻨـﻪ ﮐـﻪ ﻧـﺘـﻮﻧـی ﻗـﻴـﺎﻓـﻪ ی ﺍﺻـﻠـﻴـﺶ ﺭﻭ ﺗـﺸـﺨـﻴـﺺ ﺑـﺪی..

ﭼـﺸـﻤـﮏﻋـﺸـﻮﻩ ﻭ ﺻـﺪﺍی لَـوَنـد ﻧﺪﺍﺭﻩ...

ﺑـا ﺩﻳـﺪﻥ ﻣـﺎﺷـﻴـﻦ ﻣـﺪﻝ ﺑـﺎﻻﺕ ﻟـﺤـﻨـﺶ ﻋـﻮﺽ ﻧـﻤـﻴـﺸـﻪ...

ﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻮ ﻣـﻴـﭙـﺮﻩ ﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺍﻣـﺜـﺎﻝ ﺗـﻮ!!!

ﭘـﺲ ﺍﻳـﻨـﻘـﺪﺭ ﻧـﮕﻮ ﮐـﻪ" ﻧـﻴـﺴـﺖ."..

ﺗـﻮ ﺍﻭﻧـﻘـﺪﺭ ﭼـﺸـﻤـﺖ ﻋـﺮﻭﺳـﮑـﺎی ﺧـﻴـﺎﺑـﻮﻧـی رو ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ ﮐـﻪ "ﺩﺧـﺘـﺮﺧـﻮﺏ" ﺗـﻮ ﺭﻭی یکی 

ﺑـﻴـﺸـﺘـﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻧـﺎ ﻧـﻤـﻴـﺪﻭﻧـﻪ...

آره داداش!!

 

![ پنجشنبه 15 اسفند 1392 ] [ 04:00 ب.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


                                                            

                                                               خدایـــــــا          

مُصیبتـــی ســـت کـــه آزارم میدهــــــد ؛

دختـــــرانِ هَـــــرزه امـــــروز ،

 مــــــــادران فــــــرداینـــــــد ...

چگونــــــه بهشــــت را زیــــر پایــشـان میگــــذاری ؟؟؟

 

 

 

هــــــــــــــــی !

 
پســــری کــــه کــــار امــــروزت بــــازی بــــا دل دختـــــراست ؛

و دیــــدن اشکاشــــون  ،

"حــــــــس شـــــاخ بـــــودن" بهـــــت میـــــده ...

فــــــردا پـــــدر خواهـــــی شـــــد !!!

اشکهــــــای دختــــــرت کمــــــرت را میشکنـــــد.منتــــــظر بــــــــاش !

 

 

 

تقصیــــــــر هیــــچ کــــس نیــســـت :

بـــه نام "عشـــــــق" ،

جسمـــــــت را

لگــــد مــــال بوســــــــه های هـــــوس آلـــودشان می کننــــد.

و بــــــه نام "نـــاپـــــاکــــــیٍ تـــــــو"

فـــــراموشـــت می کننـــــد.

بــــــه نام "نجـــــابـــت" بایـــــد ســـــکوت کنـــــی.

و بــــــه نام "صبـــــــــر"

از درون ویــــــــــران می شــــوی ..

 

.[ سه شنبه 6 اسفند 1392 ] [ 11:34 ق.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


هی غریبه.....!!!!!!!!

شب عروسی کت شلوار سیاهش را به او بپوشان....

رنگ سیاه به مرد من خیلی میاید....

بند کرواتش را خودت سفت کن....

این کار را دوست دارد....

وقتی دستت را می گیرد،خودت را در اغوشش بنداز....

با این کار احساس ارامش می کند....

زحمت تاج عروسی را نکش....

سلیقه اش را خوب میدانم برایت گرفته....

خلاصه کنم غریبه...!!!

جااااااااان تو و جاااان مرد من.......!!!

 

 

![ چهارشنبه 30 بهمن 1392 ] [ 07:04 ب.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


ﻣـــﻦﻳــﻚ ﺩﺧﺘــــﺮﻡ ؛

ﺧﺎﻟﻘـــــﻢﺑﻪ ﻧﺎﻣــــﻢ ﺳــــﻮﺭﻩ ﻧــــﺎﺯﻝ ﻛﺮﺩ!

ﻣـــﻦﻳــﻚ ﺩﺧﺘــــﺮﻡ ؛

ﺩﺭﺗﻘﻮﻳــــﻢ ﺭﻭﺯﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣـــﻢ ﺛﺒـﺖ ﻛﺮﺩنــد!

با ﺗﻤــــﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻧـــگی هایــــت ،

ﻫﻴــــﭻﮔﺎﻩ نمیــــــتواﻧﻰ ﺑﻔﻬﻤــــﻰ

 ﺭﻧــــﮓ ﺻــــﻮﺭﺗــــﻰ ﺑﺮﺍﻳـــﻢ ﻳـــــــﻚ ﺩﻧﻴــــﺎﺳﺖ !

نمیــــــتواﻧﻰﺑﻔﻬﻤــــﻰ ﻋﺸــﻖ ﺑﻪ ﻻﻙ ﻗﺮﻣــﺰ ﺭﺍ  !

گرﻳــــــــــﻪﻛـــــــــﺮﺩﻥ ﺑـــــــــﺪﻭﻥ ﺧﺠــــــﺎﻟـــﺖ !

ﺩﺭکــــــــــــ ﻛـــــﺮﺩﻧــــﺶ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧــــﺖ ﻧﻴﺴــــــﺖ  !

منــــم ﻟﻴـــــــﻼﻯ ﻋﺸـــــﻖ ﻭ ﺯﻟﻴــــﺨﺎﻯ ﺍﻧﺘـــﻈﺎﺭ

!

ﻣـــﻦﻳــﻚ ﺩﺧﺘــــﺮﻡ ؛

چـــک ﻧﻮﻳــــﺲ ﻫﻴــــــﭻ ﺍﺣﺴﺎﺳــﻰ نمیشــــوم !

ﻣـــﻦﻳــﻚ ﺩﺧﺘـــــــﺮﻡ و دختــــرانـــــه میـخنـــدم !

پـــــــــس مـــــــرا کــــــه خنــــــــدان میــبینــــی ،

بــــرچســـــب هــــرزگــــی برپیــــــشانیم نـــزن  !

 دختـــــــــــرم و دختـــــرانــــــه نــــــاز میکنـــــم !

دختـــــرانــــــــه حســــــــــــادت میکنــــــــــــــم !

آری ... مــــــــــن همـــــــان دختــــــــری اَم کـــــه

عـــــــــشـــــــــــوه هـــــــــــــایــــــــــــــــــــــــــم

بربـــــــــــــاد میـــدهـــد غــــــرور مردانــــــه ات را

فقط برای خودم هستم " مـــن "

نه زیبایم و نه مهربـــان و نه محتــــــاج نگاهی ؛

برای تو که صورتــهای رنگ شده را می پرستـی ،

نه سیـــــرت آدمهـــــا را ، هیــــــچ ندارمــــــ ...

راهــــــت را بگیـــــر و بـــــرو ...

حوالـــــی مــن ٬ توقفـــ ممنـــــــــوع استـــ !!! 

 [ جمعه 18 بهمن 1392 ] [ 12:13 ب.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


من عاشقم،عاشق ستاره ی صبح،عاشق روز های بارانی؛

عاشق ابر های سرگردان،عاشق هر چه نام زندگی است بر ان؛من همیشه عااااااااااااشقم[ دوشنبه 7 بهمن 1392 ] [ 06:52 ب.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


همیشه یک ذره حقیقت پشت هربار گفتن"فقط شوخی کردم هست"،

مثل مقداری کنجکاوی پشت"همینطوری پرسیدم"،

و قدر احساسات پشت"به من چه اصلا"،

و مقداری خرد پشت گفتن"چه میدونم"،

درست مثل وجود اندکی درد پشت گفتن"اشکال نداره".[ یکشنبه 29 دی 1392 ] [ 07:04 ب.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


 

چه خوش خیال بودم که همیشه فکر می کردم در قلب تو محکوم به حبس ابدم.

به یکباره جا خوردم!!!!!!

وقتی زندان بان بر سرم فریاد زد،هی....تو....ازادی......

و صدای گام های "غریبه ی" که به سلولم می امد.[ دوشنبه 23 دی 1392 ] [ 06:54 ب.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


لبخند بزن!

بدون انتظار پاسخی از دنیا؛

بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود،

که به جای پاسخ لبخند....

با تمام ساز هایت می رقصد.(چارلی چاپلین)[ چهارشنبه 18 دی 1392 ] [ 10:29 ق.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


تو دست در دست دیگری....

من در حال نوازش دلی که سخت گرفته است از تو...

و من مدام بر او تکرار می کنم که نترس عزیز دل،ان دست ها به هیچکس وفا ندارد..

..[ یکشنبه 15 دی 1392 ] [ 04:55 ب.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


این لحظه ها؛

تنم یه اغوش گرم می خواهد با طمع عشق نه هوس.

این لحظه ها؛

لبانم رطوبت لب هایی را می خواهد با طمع محبت نه شهوت.

این لحظه ها؛

گیسوانم نوازش دستی را می خواهد با طمع ناز نه نیاز.

این لحظه ها؛

تنی را می خواهم که روحم را ارضا کند نه جسمم را

.[ یکشنبه 15 دی 1392 ] [ 04:51 ب.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


ادم ها کنارت هستند!!تا کی؟؟تا وقتی که به تو احتیاج دارند!!

از پیشت میرن یه روز!!کدوم روز؟؟وقتی کسی جات اومد!!

دوستت دارند!!تا چه موقع؟؟تا موقعی که کسی رو برای دوست داشتن پیدا کنند!!

میگن عاشقت هستن!! برای همیشه؟؟نه،فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تموم بشه!!

واین است بازی باهم بودن...!!!![ یکشنبه 15 دی 1392 ] [ 04:42 ب.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


توجه...توجه...توجه... 

 

 

کوثر جوون(خودم)امتحان هاش شروع شده

 

 

پس دیگه نمی تونه تا دو هفته بیادو به وبش سر بزنه

 

 

پس اگه دخمل پسلای خوشمل

 

 

 براش نظر گذاشتنو جوابی دریافت نکردن ناراحت نشن

 

 

ولی اگه بیامو ببینم نظر نذاشتین با همتون قهر می

 

کنم گفته باشم از الان

 

 

بعد که اومدم جبران می کنم

 

 

دوسستتون دارم خداحافظ

 

 

 [ جمعه 6 دی 1392 ] [ 09:44 ب.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


گاهی ادم می ماند بین *بودن*یا*نبودن*!!!

به رفتن که فکر می کنی...!!!اتفاقی می افتد که منصرف می شوی!!!

می خواهی بمانی!!!رفتاری میبینی که انگار باید بروی......!!!!!

این بلاتکلیفی خودش کلی جهنم است...!!!!!!![ پنجشنبه 5 دی 1392 ] [ 11:13 ب.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


چقدر سخته وقتی پشتت بهشه

 دونه های اشک گونه ها تو خیس کنه.....

اما مجبور بشی بخندی تا نفهمه هنوز دوستش داری!!

![ پنجشنبه 5 دی 1392 ] [ 01:36 ق.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


.: تعداد کل صفحات 6 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic